Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 10.06.2010r IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 200 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 10.06.2010r. akcji wynosi 86 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 10.06.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,56 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 3312 zł
Nabyte akcje dają prawo do 200 (0,001%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 58 196. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 997 248,44 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 10.06.2010r. nabył od IPOPEMA 6500 akcji własnych po cenie jednostkowej 16, 71 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 58 196 sztuk.
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 997 213,24 zł. Nabyte akcje stanowią 0,35% kapitału zakładowego i dają 58 196 (0,35%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top