Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu wszystkich posiadanych pośrednio akcji Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16.10.2019 r. otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika PineBridge New Europa Partners II-A, L.P. (dalej: PineBridge) o wykonaniu w dniu 16.10.2019 r. umowy sprzedaży 100% udziałów (dalej: Transakcja) w NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pomiędzy PineBrigde a ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie. Przed rozliczeniem Transakcji PineBrigde posiadał pośrednio, przez NEF Battery Holdings S.a.r.l. 10.082.388 akcji Spółki, reprezentujących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rozliczenia Transakcji PineBrigde nie posiada bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top