Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16.10.2019 r. otrzymał zawiadomienie od ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej: Akcjonariusz) o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczby głosów w spółce Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, w wyniku wykonania w dniu 16.10.2019 r. umowy sprzedaży 100% udziałów (dalej: Transakcja) w NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, pomiędzy PineBridge New Europa Partners II-A, L.P. a Akcjonariuszem.

Przed rozliczeniem Transakcji Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 2.054.884 akcji Spółki, reprezentujących 12,34 % kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rozliczenia Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 2.054.884 akcji Spółki, reprezentujących 12,34 % kapitału zakładowego Spółki oraz pośrednio 10.082.388 akcji Spółki, reprezentujących 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 16.10.2019 r. po dokonaniu Transakcji wynosi 12.137.272 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiących 72,89% ogólnej liczby głosów Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że tego samego dnia otrzymał zawiadomienie od Pana Lecha Sznajdera, działającego jako większościowy akcjonariusz ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie, o zmianie udziałów Akcjonariusza w ogólnej liczby głosów w spółce Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich w wyniku Transakcji. Przed rozliczeniem Transakcji Pan Lech Sznajder posiadał pośrednio 2.054.884 akcji Spółki, reprezentujących 12,34 % kapitału zakładowego Spółki.  Łączna liczba głosów posiadanych pośrednio przez Pana Lecha Sznajdera na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień 16.10.2019 r. po dokonaniu Transakcji wynosi 12.137.272 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiących 72,89% ogólnej liczby głosów Spółki.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie 

Scroll to Top