Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”, Emitent) informuje, że w dniu 26.03.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Syndyka masy upadłościowej Orzeł Surowce Sp. z o.o., iż postanowieniem z dnia 26 marca 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ogłosił upadłość spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (spółka zależna Emitenta), po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, z wniosku wierzycieli Pawła Sidora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Eco Consulting Paweł Sidor z siedzibą w Warszawie oraz Cook & Marshall Investments Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

Emitent, w raportach okresowych tj. za I półrocze 2017 roku z dnia 19.09.2017r..oraz za III kwartał 2017 roku z dnia 15.11.2017r., informował o toczącym się postępowaniu.

W ocenie Emitenta, postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, o ogłoszeniu upadłości Spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. jest bezzasadne ponieważ  Orzeł Surowce sp. z o.o. na bieżąco reguluje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne i brak jest zagrożenia utraty zdolności do wykonywania tych zobowiązań. Wnioskodawcy nie wykazali jakichkolwiek przesłanek ogłoszenia upadłości Spółki Orzeł Surowce a podjęte działania służą szykanowaniu Grupy kapitałowej Emitenta.

W toku całego postępowania – według wiedzy Emitenta – spółka Orzeł Surowce sp. z o.o. podnosiła, że nie tylko ma ona możliwość i reguluje na bieżąco swoje zobowiązania, ale również, wierzytelności, które stanowiły podstawę wniosków o ogłoszenie jej upadłości, są w całości wierzytelnościami spornymi.

Spółka Orzeł Surowce sp. z o.o. niezwłocznie wniesie zażalenie na przedmiotowe postanowienie oraz wniosek o wstrzymanie likwidacji do czasu rozpoznania zażalenia przez Sąd Okręgowy.

Orzeł Surowce sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów jest w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały od 2009 roku. Spółka ta zajmuje się głównie organizacją skupu podstawowych surowców i materiałów do produkcji ołowiu. Spółka prowadzi skup i sprzedaż złomu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz świadczy usługi dla Orzeł Biały S.A. w zakresie zaopatrzenia w materiały i towary.

Emitent, na dzień dzisiejszy prócz niekorzystnej wizerunkowo sytuacji i potencjalnych konsekwencji, które mogą być z tym związane, nie przewiduje, by ogłoszona upadłość spółki zależnej Orzeł Surowce, mogła mieć istotnie negatywny wpływ na działalność Emitenta.

Emitent w swoich strukturach organizacyjnych posiada komórkę organizacyjną zakupów oraz niezbędne zasoby ludzkie do realizowania bezpośrednio funkcji zakupu surowców. Jednakże Emitent nie może zagwarantować, że w toku dalszego procesowania, w przyszłości sytuacja ta nie będzie miała istotnego wpływu na działalność Emitenta.

Spółka będzie informować na bieżąco o dalszych istotnych działaniach w ww. temacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja poufna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

godz. 18.55 

Scroll to Top