Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.03.2018 r. uchwałą nr 23/2018 podjął decyzję o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, które łącznie z przeszacowaniem wartości nieruchomości inwestycyjnych, będą miały istotny wpływ na wynik finansowy 2017 r.

W przebiegu procesu agregacji danych za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku, wystąpiły przesłanki do aktualizacji:

1. rezerw na koszty rekultywacji o kwotę ok. 0,4 mln zł
wartość utworzonych rezerw netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych rezerw nad ich rozwiązaniem) obciąży wynik operacyjny;
2. rezerw na pozostałe zobowiązania o kwotę ok. 0,7 mln zł
wartość utworzonych rezerw netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych rezerw nad ich rozwiązaniem) obciąży wynik operacyjny;
3. odpisu aktualizującego wartość zapasów o kwotę ok. 1 mln zł
wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem) wpłynie pozytywnie na wynik operacyjny;
4.odpisu aktualizującego wartość należności uznanych za wątpliwe o kwotę ok.1,1 mln zł
wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów nad ich rozwiązaniem) obciąży wynik operacyjny;

Dodatkowo, wystąpiły przesłanki do przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych o kwotę ok. 1,1 mln zł. Jednorazowa operacja księgowa, dotycząca obniżenia wartości nieruchomości inwestycyjnych, pomniejszy jednostkowy wynik finansowy Spółki oraz wynik skonsolidowany Grupy Orzeł Biały na poziomie operacyjnym.

Spółka szacuje, że po uwzględnieniu efektu podatkowego wyżej opisane operacje, łącznie obniżą wynik finansowy netto Emitenta i Grupy Orzeł Biały o kwotę ok. 2 mln zł.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie jednostkowe finansowe Orzeł Biały S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Orzeł Biały, są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, w związku z czym powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie rocznym za 2017 rok, którego publikacja nastąpi 10 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 14.19

Scroll to Top