Otrzymanie postanowienia Sądu o wstrzymaniu likwidacji majątku spółki zależnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26.04.2018 r., otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy (dalej: „Sąd”) z dnia 18.04.2018 r. o wstrzymaniu likwidacji masy upadłościowej spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości.

Otrzymane postanowienie jest skutkiem złożonego przez spółkę zależną Orzeł Surowce sp. z o.o. w upadłości, w dniu 6.04.2018 r. wniosku o wstrzymanie likwidacji na postanowienie Sądu, z dnia 26.03.2018 r., o ogłoszeniu upadłości Orzeł Surowce sp. z o.o.

Emitent raportem bieżącym nr 7/2018 z dnia 26.03.2018 poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o.

Informacja poufna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

godz. 15.45

Scroll to Top