Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10.05.2018 roku uchwałą nr 37/2018 podjął decyzję o zamiarze ujęcia odpisów, które będą miały istotny wpływ na jednostkowy wynik finansowy Spółki Orzeł Biały S.A. za I kwartał 2018 roku.

W przebiegu agregacji danych oraz przeprowadzenia testu na utratę wartości wystąpiły przesłanki do ujęcia:

1. odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Orzeł Surowce w wysokości 1,4 mln zł. powstałej z tytułu wejścia w prawa zaspokojonego wierzyciela w wyniku spłaty kredytu przez Orzeł Biały S.A. Szacunkowa wartość odpisu wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku operacyjnego.

2. odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w spółce zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o. w kwocie 2,3 mln zł, który wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku operacyjnego.

Łączna szacunkowa wartość dokonanych odpisów wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku operacyjnego o kwotę 3,7 mln zł.

Wyżej wymienione odpisy są konsekwencją otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarzy, o ogłoszeniu upadłości z dnia 26.03.2018 roku Spółki zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o.

Na dzień dzisiejszy według najlepszej wiedzy Emitenta, wyżej wymienione odpisy nie będą miały wpływu na skonsolidowane sprawozdanie Emitenta za I kwartał 2018 roku. Spółka zastrzega, że jest w trakcie procesu przygotowywania raportu za I kwartał 2018 roku, dlatego też wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 17.55

Scroll to Top