Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży – umowa znacząca

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż obroty z 12 miesięcy wstecz według zamkniętych okresów księgowych z Kontrahentem, z którym Emitent współpracuje w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych, przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów (III kwartał 2014 do II kwartał 2015).

Współpraca w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych do Spółki jest realizowana na podstawie bieżących zamówień spełnia kryterium umowy znaczącej.
Zamówienia na podstawie których realizowane są dostawy, o których mowa powyżej nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych współpracy w wyżej wymienionym zakresie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top