Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży – umowa znacząca

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż obroty z ostatnich 12 miesięcy według zamkniętych okresów księgowych z Kontrahentem, z którym Emitent współpracuje w zakresie sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu oraz usługi przerobowej przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów (III kwartał 2014 – II kwartał 2015).

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu jest realizowana na podstawie bieżących zamówień i spełnia kryterium umowy znaczącej.
Cena po jakiej jest sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki.

Zamówienia, na podstawie których realizowana jest sprzedaż, nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach znaczących.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych współpracy w wyżej wymienionym zakresie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top