umowa znacząca – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 09.10.2014 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (III kwartał 2013 do II kwartał 2014), informuje, że Kontrahentem była firma UAB Zalvaris z siedzibą w Kaunas (Kowno), Litwa.

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych wyniosła 75,5 mln zł, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, , tj. przed 09.10.2014 r. (III kwartał 2013 do II kwartał 2014).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 33/2014 z dnia 09.10.2014 r., opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o łącznej szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top