Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21.12.2015 r., Emitent – w ramach grupy kapitałowej – na podstawie umowy przeniesienia własności udziałów poprzez ich wydanie w wykonaniu jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o rozwiązaniu umowy spółki komandytowej i zakończeniu jej działalności bez przeprowadzania likwidacji, objął aktywa o znacznej wartości w postaci 1.000 udziałów spółki Helidor sp. z o.o., których wartość wynosi 53.141.504,70 zł.

Stronami ww. umowy są: Emitent oraz IP LEAD sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta).

Nabycie aktywa znaczącego nastąpiło w wykonaniu uchwały nr 1 Wspólników Spółki IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Spółka”) z dnia 21.12.2015 r. w przedmiocie zakończenia działalności i rozwiązania Spółki bez przeprowadzania likwidacji oraz w przedmiocie podziału majątku Spółki.

Wspólnicy uzgodnili, że podział majątku Spółki (aktywów) pozostałego po zabezpieczeniu spłaty zobowiązań, nastąpi w taki sposób, że część majątku Spółki, obejmującą w szczególności 1.000 udziałów, które Spółka posiada w Helidor sp. z o.o., przyznaje się Emitentowi jako jedynemu komandytariuszowi Spółki. W związku z powyższym Emitent nie jest zobowiązany do zapłaty za nabywane aktywa ceny.

Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A. uchwałą nr 735/IX/2015 z dnia 01.09.2015 r. wyraziła zgodę na objęcie przez Emitenta 1.000 udziałów w Helidor sp. z o.o.

Warunki zawartej umowy nie odbiegają od rynkowych warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa nie przewiduje kar umownych, nie została też zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Nabyte przez Emitenta udziały w Helidor sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowią 100% w jej kapitale zakładowym.

Emitent posiada łącznie 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% w ogólnej liczbie głosów Helidor sp. z o.o.

Prezesem Zarządu IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki zależnej w której Emitent posiada 100% udziałów, jest Pan Aleksander Wodarczyk – pracownik Orzeł Biały S.A.

Kryterium uznania umów za znaczące w Orzeł Biały stanowi wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kw. 2014 – III kw. 2015), zawarta umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą. Jednocześnie objęte udziały spełniają kryterium uznania za aktywa znaczące, które to podobnie jak w przypadku umowy znaczącej, posiadają wartość odpowiadającą 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kw. 2014 – III kw. 2015).

 

Podstawa prawna :

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 1 i 3

 

Scroll to Top