Objęcie warrantów serii D i zapis na akcje serii F w ramach Programu Motywacyjnego

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji zawartej w punkcie D.5. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za I półrocze 2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., w którym poinformował o otrzymaniu wezwania do objęcia przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2011-13 po 11.340 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D dla każdego uprawnionego tj. łącznie 34.020 warrantów przysługujących za rok 2011, informuje, iż w dniu 03.10.2013 r. osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D objęły po 11.340 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, bez wartości nominalnej, o numerach kolejno dla każdego uprawnionego – od 1 do 11.340 włącznie, od 11.341 do 22.680 włącznie oraz od 22.681 do 34.020 włącznie („Warranty”). Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Orzeł Biały S.A. serii F o wartości nominalnej 0,43 zł po cenie emisyjnej w wysokości 0,43 zł.

Jednocześnie w dniu 03.10.2013 r. posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D, po opłaceniu ceny emisyjnej w wysokości 0,43 zł za jedną akcję, odpowiedzieli na ofertę objęcia akcji poprzez złożenie zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii F Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna:
art. 56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Scroll to Top