Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9.10.2013r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o objęciu przez osoby uprawnione: Pana Zbigniewa Rybakiewicza, Pana Tomasza Lewickiego oraz Pana Józefa Wolarka w dniu 3.10.2013 roku po 11.340 warrantów subskrypcyjnych serii D dla każdego uprawnionego, przypadających w ramach Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki na lata 2011-2013, należne za rok 2011. Warranty emitowane są nieodpłatnie. Transakcja objęcia warrantów odbyła się poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Scroll to Top