Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 – uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.

Orzeł Biały S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informacje o dokonaniu korekty Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019, opublikowanych przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Korekta związana jest z omyłkowym niezamieszczeniem dokumentów dotyczących sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

Poza powyższym, niniejsza korekta nie wprowadza żadnych innych zmian w dokumentach stanowiących składowe ww. raportów, w tym nie zmienia treści przekazanych raportów rocznych.

Emitent informuje, iż w kolejnych raportach przekaże uzupełniony o przedmiotowe sprawozdania Raport Roczny Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna: RMF GPW § 15 pkt 4

Scroll to Top