Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji ORZEŁ BIAŁY S.A.

Raport bieżący nr 6 / 2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2007 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Niniejszy komunikat informuje, że zgodnie z uchwałą nr 705/07 z dnia 03.10.2007 roku, w której Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., postanowił:

„1. przyznać spółce „Orzeł Biały” S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT.

2. przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

– 14 841 840 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł każda, oraz nadać im kod PLORZBL00013, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem iż zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych w/w akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;

– nie mniej niż 800 000 i nie więcej niż 1 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0.43 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Orzeł Biały S.A. z dnia 2 lipca 2007 roku oraz nadać im kod PLORZBL00021, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych w/w praw do akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojścia emisji akcji serii B do skutku;

– nie mniej niż 800 000 i nie więcej niż 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Orzeł Biały S.A. z dnia 2 lipca 2007 roku oraz nadać im kod PLORZBL00013, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki Orzeł Biały S.A. w drodze emisji tych akcji, oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLORZBL00013, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych w/w akcji nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji do rejestru przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie 14 841 840 akcje zwykłe na okaziciela serii A spółki „Orzeł Biały” S.A. lub nie wszystkie akcje przedziału nie mniej niż 800 000 oraz nie więcej niż 1 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki „Orzeł Biały” S.A., zarejestrowanie pod kodem PLORZBL00013 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku,”

w dniu 19 października 2007 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 1.800.000 praw do akcji serii B oznaczonych kodem PLORZBL00021.

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust.1 pkt 1

Scroll to Top