Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca nie stosowania zasady III.7 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”), informuje, że w związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2009 roku nowego członka Rady Nadzorczej, nie składa się już ona z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków. W konsekwencji Spółka powinna powołać komitet audytu w ramach swojej Rady Nadzorczej, aby postępować zgodnie z zasadą III 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Dotychczas zadania komitetu audytu realizowane były przez Radę Nadzorczą, ponieważ Rada Nadzorcza Spółki składała się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków.
W rezultacie powołania nowego członka Rady Nadzorczej, do czasu powołania komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej, Spółka nie będzie przestrzegała w sposób trwały zasady III 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
W związku z kończącym się procesem legislacyjnym Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk sejmowy nr 1627), zgodnie z którą emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym będą zobowiązani powołać komitety audytu w ramach swoich rad nadzorczych, Spółka postanowiła, że nie będzie powoływać komitetu audytu na okres kilku miesięcy, lecz podejmie działania w celu dostosowania się w stosownym terminie do wymogów (innych niż wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW) ww. ustawy.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 pkt.3

Scroll to Top