Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca incydentalnego nie zastosowania zasady III pkt.1 ppkt. 3 określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka, Emitent), informuje, iż incydentalnie spółka nie zastosowała zasady III pkt. 1 ppkt.3 określonej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW . Rada nadzorcza ze względu brak technicznej możliwości, nie zaopiniowała spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 października 2009r. Spółka w dniu 14 października 2009 r. otrzymała poprzez Pełnomocnika NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłoszenie projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem. Ze względu na zbyt krótki okres pomiędzy otrzymaniem projektów uchwał, a dniem na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta, niemożliwym było zwołanie posiedzenia rady nadzorczej, w celu podjęcia stosowej uchwały przez wszystkich członków rady w zakresie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Emitent informuje, iż podejmie wszelkie starania oraz działania, aby w przyszłości móc tę zasadę stosować.

Szczegółowa podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.3

Scroll to Top