Informacja w zakresie istotnych działań Spółki podjętych w ramach realizowanego procesu przeglądu opcji strategicznych.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 z dnia 05.07.2017r. oraz raportu bieżącego nr 34/2017 z dnia 05.12.2017r., informuje o kolejnych istotnych wydarzeniach, w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych oraz pozyskania strategicznego inwestora, który będzie w stanie zapewnić należyte wsparcie kapitałowe Spółki dla dalszego jej rozwoju i wzrostu jej wartości.

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Emitent otrzymał od ING Bank N.V. London Branch, doradcy finansowego wspierającego Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych, informację o zakończeniu etapu zbierania ofert niewiążących w procesie przeglądu opcji strategicznych.

Otrzymane przez Spółkę oferty niewiążące zawierają zróżnicowane propozycje inwestycyjne, w tym przewidują możliwość zakupu do 66% lub 100% ogólnej liczby głosów w Spółce w drodze publicznego wezwania.
Emitent wraz z doradcą finansowym ING Bank N.V. London Branch, dokona analizy otrzymanych ofert niewiążących, po czym Emitent podejmie dalsze standardowe działania w tego typu procesach, które mogą polegać w szczególności na wyborze krótkiej listy inwestorów, z którymi będą prowadzone dalsze rozmowy odnośnie inwestycji w Spółkę, umożliwieniu wybranym inwestorom przeprowadzenia badania due dilligence Spółki, przeprowadzeniu prezentacji zarządu Spółki dla inwestorów, wizytacji zakładu, oraz zebraniu ofert wiążących dotyczących inwestycji w Spółkę.

Spółka będzie informować na bieżąco o dalszych, istotnych działaniach i podejmowanych decyzjach w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja poufna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

godz. 12.17

Scroll to Top