Informacja o zamiarze utworzenia i odwrócenia istotnych odpisów aktualizujących.

Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30.08.2018 r. Zarząd Spółki uchwałą nr 51/2018 podjął decyzję o utworzeniu i odwróceniu odpisów aktualizujących wartość należności, dotyczących spółki zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o.

Odpisy łącznie będą miały istotny, dodatni wpływ na jednostkowy wynik operacyjny w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 roku, w szacowanej wysokości 6,5 mln zł, oraz ujemny wpływ na wynik operacyjny w skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki za I półrocze 2018 roku, w szacowanej wysokości 0,5 mln zł.

Na powyższe składa się:

• odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu udzielonej pożyczki dla Spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. w wysokości 7 mln zł, w związku z potrąceniem należności. Szacunkowa wartość odwróconego odpisu wpłynie dodatnio na jednostkowy wynik operacyjny w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 r.

• odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki dla Spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. w wysokości 0,5 mln zł, w związku z potrąceniem należności. Szacunkowa wartość odwróconego odpisu wpłynie dodatnio na jednostkowy wynik operacyjny w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 roku oraz skonsolidowany wynik operacyjny w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki za I półrocze 2018 roku.

• odwrócenie części odpisu aktualizującego wartość należności powstałej z tytułu spłaty kredytu spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o. przez Orzeł Biały S.A. (poprzez wejście w prawa zaspokojonego wierzyciela) w wysokości 0,7 mln zł, w związku z potrąceniem należności. Szacunkowa wartość odwróconego odpisu wpłynie dodatnio na jednostkowy wynik operacyjny w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 roku oraz skonsolidowany wynik operacyjny w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki za I półrocze 2018 r.

• utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności od spółki Orzeł Surowce Sp. z o.o., powstałej z tytułu cesji wierzytelności od jej kontrahentów, w wysokości 1,7 mln zł, których odzyskanie w ocenie Emitenta jest mało prawdopodobne. Szacunkowa wartość odpisu wpłynie ujemnie na jednostkowy wynik operacyjny w sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2018 roku oraz skonsolidowany wynik operacyjny w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki za I półrocze 2018 r.

Odwrócenie ww. odpisów jest konsekwencją otrzymania przez Spółkę informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIX Gospodarczy – Odwoławczy o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 13.08.2018 r., a tym samym odzyskaniu kontroli przez Emitenta nad spółką zależną i jej spółkami córkami.

Emitent zastrzega, że śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2018 r. jest obecnie przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku nastąpi 10 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 16.59

Scroll to Top