Otrzymanie informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13.08.2018 r. otrzymał informację, że Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIX Gospodarczy – Odwoławczy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2018 roku sprawy z wniosku wierzycieli Pawła Sidora, Cook & Marshall Investments Polska Sp. z o.o. w Poznaniu o ogłoszenie upadłości Orzeł Surowce Sp. z o.o., na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku, postanowił:

  1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek i zasądzić od wierzycieli na rzecz dłużnika kwotę 3.600,- zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;
  2. oddalić zażalenia w pozostałym zakresie;
  3. zasądzić od wierzycieli na rzecz dłużnika kwotę 1.100,- zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

Emitent o toczącym się postępowaniu informował w raportach bieżących numer 7/2018 z dnia 26.03.2018 roku, 9/2018 z dnia 26.04.2018 roku oraz w raportach okresowych.

Informacja poufna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

godz. 12:15

Scroll to Top