Informacja o zamiarze ujęcia odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 07.09.2017 r. uchwałą nr 47/2017 Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze ujęcia odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Odpisy będą miały wpływ na wynik finansowy netto za I półrocze 2017 r. zarówno w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta jak i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.

W odniesieniu do sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów w kwocie 813 tys. zł. Wartość odpisu zwiększy koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów.

Jednocześnie w ww. okresie sprawozdawczym Emitent wykorzystał część odpisu utworzonego w 2016 r. w kwocie 2 657 tys. zł w związku ze zużyciem zapasów objętych odpisem z 2016 r. Wykorzystanie odpisu zmniejszy koszty sprzedanych towarów i materiałów.

Po uwzględnieniu efektu podatkowego powyższe odpisy wpłyną pozytywnie na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto za I półrocze 2017 r. o kwotę 1 494 tys. zł.

Emitent zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2017 r. jest w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportu okresowego Orzeł Biały S.A. za I półrocze 2017 r. nastąpi w dniu 19.09.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 12.09

Scroll to Top