Akceptacja przez Radę Nadzorczą Spółki podjęcia strategicznych działań w zakresie dalszego rozwoju Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 05.07.2017 roku na wniosek Zarządu Spółki z tego samego dnia Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A. wyraziła akceptację na podjęcie przez Spółkę strategicznych działań, mających na celu dokonanie przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, poprzez:
• zbadanie możliwości przyszłego kierunku rozwoju działalności Spółki,
• przegląd pozycji konkurencyjnej Emitenta na jej podstawowym rynku,
• identyfikację dodatkowych źródeł pozyskania kapitału na rozwój,
a tym samym rozpoczęcie analiz oraz rozważenia różnych strategicznych alternatyw we wszystkich obszarach działalności biznesowej Spółki. Realizacja wyżej wymienionych działań ma na celu dążenie do wzrostu wartości firmy.

Ponadto, Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A. zarekomendowała i zaakceptowała zaangażowanie ING Bank N.V. London branch („ING”) lub innej spółki z grupy kapitałowej ING, jako doradcy finansowego, wspierającego Zarząd Orzeł Biały S.A. przy przeprowadzeniu wyżej opisanego przeglądu opcji strategicznych, tym samym zobowiązała Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych do podjęcia ww. działań.

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych działaniach, czy też efektach tych działań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki strategicznych planów rozwojowych.

Informacja poufna art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR

godz. 19.30

Scroll to Top