Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24.02.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Sławomira Czeszaka do Zarządu Spółki na okres bieżącej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

 

Pan Sławomir Czeszak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z przebiegiem pracy zawodowej Wiceprezesa Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5

Scroll to Top