Głosowanie nad projektem uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r. przeprowadziło głosowanie nad projektem Uchwały nr 4 zgłoszonym przez uprawnionego akcjonariusza Spółki, o którym to projekcie Emitent informował w raporcie bieżącym numer 12/2016 z dnia 24.05.2016 r. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez uprawnionego akcjonariusza.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 11)

Scroll to Top