Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii F

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 5.12.2013 roku otrzymał informację, iż w dniu 5.12.2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1410/2013, na podstawie której 34.020 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Orzeł Biały S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Zarząd Giełdy postanowił także wprowadzić niniejsze akcje z dniem 9.12.2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9.12.2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLORZBL00013.

Podstawa prawna:
GPW RMF § 34 ust. 1 pkt 2, 3

Scroll to Top