Dopuszczenie do obrotu PDA oraz akcji Orzeł Biały S.A.

Raport bieżący nr 7 / 2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 811/2007 z dnia 18.10.2007 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1.następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł każda:

a). 14 841 840 akcji serii A,
b). 1 800 000 akcji serii B

2. 1 800 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., o wartości nominalnej 0,43 zł każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego 1 800 000 akcji serii B nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa Prawna:
RMF GPW § 34 ust.1 pkt 2

Scroll to Top