Aktualizacja polityki zabezpieczeń

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, ze w dniu 15.12.2016 roku uchwałą nr 44/2016 Zarząd Spółki podjął decyzję, a Rada Nadzorcza uchwałą nr 763/IX/2016 zaakceptowała, aktualizację polityki zabezpieczeń (Procedura i instrukcja zabezpieczenia ryzyka zmian notowań ołowiu oraz kursów walutowych) w zakresie ryzyka zmian notowań ołowiu oraz kursów walutowych (dalej: „Polityka zabezpieczeń”, „Polityka”).

Polityka zabezpieczeń przyjęta była w Spółce w roku 2006. Spółka systematycznie informowała o stosowanych instrumentach, jak i wynikach na transakcjach zabezpieczających w raportach okresowych Spółki.

Przyczyną aktualizacji dotychczasowej Polityki zabezpieczeń jest potrzeba jej dostosowania do aktualnie prowadzonych procesów biznesowych oraz lepszego dostosowania się Emitenta do zmieniającej się sytuacji rynkowej w tym obszarze działalności Spółki. Spółka dąży do zminimalizowania wpływu zmienności (zarówno pozytywnego, jak i negatywnego) notowań/kursów na przyszłe jej przepływy finansowe.

Polityka zabezpieczeń po aktualizacji, poza dotychczas stosowanymi przez Spółkę instrumentami:

a. dopuszcza możliwość zawierania transakcji zabezpieczających ceny ołowiu nie tylko z brokerami na The London Metal Exchange („LME”), ale również z bankami komercyjnymi,
b. rozszerza możliwości korzystania z dostępnych na rynku produktów zabezpieczających w postaci różnego typu opcji walutowych,
c. umożliwia zabezpieczenie ryzyka wynikającego z ekspozycji walutowej na premiach Spółki.

Poza wyżej wskazanymi pozostałe zmiany w Polityce zabezpieczeń mają jedynie charakter porządkujący, mający na celu dostosowanie Polityki do aktualnej struktury organizacyjnej oraz zachodzących w niej procesów zakupowo – produkcyjno – sprzedażowych.

W ocenie Emitenta korzystanie Spółki z wprowadzonych ww. instrumentów do zaktualizowanej Polityki zabezpieczeń może mieć wpływ na osiągane wyniki przez Spółkę, a informacja na ten temat może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

W przypadku korzystania z ww. instrumentów zabezpieczających Spółka będzie informowała o tym w raportach okresowych.

Podstawa prawna: art. 17 MAR , godz. 13.35

Scroll to Top