Aktualizacja informacji odnośnie uzyskania dofinansowania w zakresie realizacji projektu celowego dotyczącego badań procesu odsiarczania pasty ołowiowej.

Zarząd Orzeł Biały S.A. ( dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2007 z dnia 13.11.2007 r., nr 19/2008 z dnia 30.04.2008 oraz raportu nr 28/2008 z dnia 27.09.2008 informuje, że po pozytywnie zakwalifikowanym do finansowania wniosku złożonym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącym projektu celowego „Nowa zintegrowana technologia przerobu złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych z zastosowaniem odsiarczania pasty akumulatorowej wodnym roztworem aminy”, w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana trójstronnie Umowa Nr 04290/C.2R9-6/2008 z dnia 21.11.2008 o dofinansowanie wykonania projektu celowego Nr 6 ZR9 2007 C/06960. Umowa została zawarta pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach (IMN Gliwice).
Zakres projektu celowego obejmuje budowę stanowiska badawczego, na którym zostaną przeprowadzone próby pilotowe, badania procesu odsiarczania pasty metodą aminową, które mają na celu potwierdzenie założeń badawczych. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników zostanie wybudowana instalacja przemysłowa do odsiarczania pasty. Wartość projektu obejmująca badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne, podlegające finansowaniu przez MNiSW wynosi 2 690 000 zł. W ramach dofinansowania projektu celowego Emitent pozyska środki w wysokości 1 569 000 zł na prowadzenie badań procesu odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową. Badania mają na celu weryfikację dotychczas nie stosowanej technologii odsiarczania opracowanej w IMN Gliwice.
Celem przedsięwzięcia realizowanego przy współudziale IMN Gliwice jest weryfikacja i optymalizacja przyjętych założeń i wskaźników nowej technologii przed jej zastosowaniem w skali przemysłowej. Zgodnie z harmonogramem Umowy o dofinansowanie projektu celowego oraz w świetle koniecznych zmian w terminie realizacji budowy stanowiska badawczego wynikających z konieczności jego bieżącej modyfikacji, o których Emitent informował w raportach bieżących, planowane jest oddanie do użytkowania przemysłowej instalacji odsiarczania w 2010 roku.

Podstawa prawna: Art 56 ust 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Scroll to Top