Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca nie stosowania zasady II.2 określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (dalej „DPSN”) informuje, iż Spółka nie będzie stosowała w sposób trwały zasady II 2 wyżej wymienionego dokumentu o brzmieniu:
„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…)”
Obecnie Spółka ze względu na brak przygotowania technicznego, nie wdroży z dniem pierwszego stycznia 2009 roku niniejszej zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
Jednocześnie Emitent informuje, iż podejmie niezbędne działania, aby w przyszłości móc tę zasadę stosować, w tym celu Spółka przygotuje się do tłumaczeń oraz technicznych aspektów, jakie wynikają z zasady II.2. DPSN. W opinii Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. nie stosowanie powyższej zasady może powodować utrudnienia w dostępie do informacji dla zagranicznych Inwestorów, dlatego też Spółka będzie dążyć do wdrożenia niniejszej zasady w życie.

Podstawa prawna:
Regulamin GPW §29 pkt.3

Scroll to Top