DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” SP. Z O.O.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 402k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000140502, NIP: 6262691310, kapitał zakładowy: 1.295.000,00 zł w całości opłacony. 

Data: 14.11.2016 r.

Scroll to Top