Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3

Scroll to Top