Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 430 § 1 oraz art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 1 statutu Spółki oraz w oparciu o uchwałę zarządu Spółki nr 18/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 27 lutego 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał.
6. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł poprzez emisję do 1.664.183 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia rady nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru 1.664.183 akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dematerializację, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.664.183 akcji serii D wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na zawarcie umowy o rejestrację tych akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne zaświadczenia depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00, najpóźniej do dnia 20 lutego 2009 r.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się proponowaną zmianę Statutu – dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, że po treści Artykułu 6 Statutu dodaje Artykuł 6′ w następującym brzmieniu:
Artykuł 6′
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych trzy grosze) za jedną akcję.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.
5. Upoważnienie Zarządu, określone w art. 6′ ust. 1 wygasa z dniem 27 lutego 2012 roku.
6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top