Znaczne pakiety akcji – warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji – uzupełnienie zawiadomienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 01.03.2019 r. otrzymał od:
– PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (Fundusz),
– PineBridge New Europe II GP L.P. (General Partner),
oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. (Akcjonariusz)
kolejne zawiadomienie, które w ocenie Spółki stanowi uzupełnienie zawiadomienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 w dniu 01.03.2019 roku.

W otrzymanym zawiadomieniu przekazano dodatkowo informację, że po skutecznym wykonaniu Umowy, Kupujący będzie posiadał łącznie prawo do wykonywania 12.137.272 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie stanowić 72,89% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Dodano także zapis, że Umowa dotycząca pośredniego nabycia przez Kupującego akcji Orzeł Biały S.A. stanowi porozumienie odnośnie nabycia akcji Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top