Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.05.2015 r., na mocy Uchwały nr 18, dokonało zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia. Spółka przekazuje w załączeniu dotychczasową i nową treść Statutu Spółki wraz z wyliczeniem wprowadzonych zmian.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 2

Scroll to Top