Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje że w dniu 27.02.2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałę nr 1/2009 dokonało zmian w statucie Spółki w ten sposób że po treści Artykułu 6 statutu Spółki dodaje Artykuł 6¹ w następującym brzmieniu:

  1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
  2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.
  3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.
  4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.
  5. Upoważnienie Zarządu, określone w art. 6¹ ust. 1 wygasa z dniem 27 lutego 2012 roku.
  6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.

Zmiany dokonane w Statucie Spółki wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego po otrzymaniu Postanowienia Sądu.

Podstawa prawna RMF GPW 39 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top