Umowa Przedwstępna – brak zgody na koncentrację z Baterpol sp. z o.o.

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2009 z dnia 06.01.2009 roku, w którym poinformował o podpisaniu z Polski Cynk sp. z o.o. Umowy przedwstępnej nabycia udziałów w spółce Baterpol sp. z o.o. („Umowa Przedwstępna”) informuje, że w dniu 05.03.09 powziął informację o wydaniu negatywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) na dokonanie koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o. Umowa Przedwstępna, została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących m.in. otrzymania przez Orzeł Biały S.A. decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Baterpol sp. z o.o.
Prezes UOKiK w uzasadnieniu odmownej decyzji stwierdził, iż połączenie prowadziłoby do eliminacji konkurencji na rynku przetwarzania odpadów niebezpiecznych ze zużytych akumulatorów. Strategiczne działania Orzeł Biały S.A. zmierzające do zakupu Baterpol sp. z o.o., mają na celu uzyskanie efektów synergii, a tym samym zabezpieczenie kondycji Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. przed kryzysem gospodarczym. Połączenie sił dwóch spółek o tym samym profilu działalności, konsolidacja branży pozwoli przetrwać i przezwyciężyć problemy z nim związane.
Spółka Orzeł Biały S.A pozostaje na stanowisku, że pozytywna decyzja Prezesa UOKiK w tej kwestii byłaby korzystna nie tylko dla dalszego funkcjonowania połączonych spółek, w świetle postępujących procesów konsolidacyjnych w skali światowej oraz kryzysu ekonomicznego, ale także dla bezpieczeństwa ekologicznego naszego kraju.
Dlatego też Orzeł Biały S.A. skorzysta z dostępnych możliwości odwołania się od powołanej wyżej decyzji Prezesa UOKiK.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna.

Scroll to Top