Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2015 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu posiadającej 10.082.388 akcji Orzeł Biały S.A., stanowiących 60,55% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2015 r. następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH zgłoszenie projektów uchwał do następujących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 maja 2015 r.: 

1. Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
2. Uchwały nr 5 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów wraz z treścią projektów uchwał do nowych punktów oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 29 maja 2015 r. Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 4 i 5

Scroll to Top