Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 05.06.2019 r., otrzymał żądanie uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Akcjonariusz) posiadającego 10.082.388 akcji Orzeł Biały S.A., stanowiących 60,55% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27.06.2019 r. niżej wskazanych  spraw wraz projektami uchwał

–        Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

–        Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

–        Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Treść żądania Akcjonariusza Emitent podaje w załączeniu.

Nowy porządek obrad z wyliczeniem nowych punktów wraz z treścią projektów uchwał do nowych punktów oraz projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A zwołanego na dzień 27.06.2019 r. Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 3 i 4

Scroll to Top