Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.06.2024 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.06.2024 r.:

1) ZAP Sznajder Batterien S.A.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 343 456, co uprawniało do 81,748% głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 74,132% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 509, co uprawniało do 16,548% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,999% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Scroll to Top