Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których ustalono, że Rada Nadzorcza nowej XII kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. nowej kadencji w osobach:

  1. Michał Hulbój,
  2. Iwona Jakubowska,
  3. Michał Mielniczuk,
  4. Tomasz Sankowski,
  5. Adam Zdrojewski.

Wszyscy powołani Członkowie wchodzili w skład Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. XI kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Michał Mielniczuk oraz Pan Michał Hulbój spełniają wymagania dotyczące niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Adam Zdrojewski, Pan Tomasz Sankowski i Pani Iwona Jakubowska nie spełniają wymagań dotyczących niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie są wpisani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej, wraz ze stosownymi oświadczeniami stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania
Scroll to Top