Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.01.2022 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.01.2022 r.:

 

1) ZAP Sznajder Batterien S.A.

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 343 456, co uprawniało do 81,79% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 74,13% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

 

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 509, co uprawniało do 16,55% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 
Scroll to Top