Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 20.01.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której powołało Pana Karola Zacharkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej i oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

 

§ 5 pkt 5. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
 
Scroll to Top