Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 925/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku postanowił wyznaczyć na 21 listopada 2007 roku dzień ostatniego notowania 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., o wartości nominalnej 0,43 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLORZBL00021”.

Jednocześnie Uchwałą nr 926/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił, na podstawie Uchwały nr 811/2007 Zarządu Giełdy z dnia 18 października 2007 roku:

– wprowadzić z dniem 22 listopada 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. o wartości nominalnej 0,43 zł każda:

a) 14.841.840 akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLORZBL00013”,

b) 1.800.000 akcji serii B, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 listopada 2007 roku rejestracji akcji serii B i oznaczenia ich kodem „PLORZBL00013”.

– notować akcje spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ORZBIALY” i oznaczeniem „OBL”.

Scroll to Top