Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 06.09.2011r. zastawu rejestrowego w wysokości 50 000 tys. PLN na zapasach magazynowych w postaci materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych będących własnością Emitenta i położonych na terenie Piekar Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24 oraz w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie Aneksu nr 1 z dn. 31.08.2011r do Umowy z Deutsche Bank PBC SA o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 9 000 tys. PLN zmieniający zabezpieczenia wierzytelności banku z hipoteki na ww. zastaw.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.07.2011r. wynosiła 129 358 tys. PLN.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz, którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top