Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.04.2015 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisaniu w dniu 17.04.2015 r. zastawu rejestrowego w wysokości 68 100 tys. zł na aktywach trwałych w postaci maszyn i urządzeń, aparatury, wyposażenia i urządzeń technicznych wchodzących w skład megaukładu technologicznego wraz z urządzeniem do rozdrabniania i separacji złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Breaker) będących własnością Emitenta i położonych na terenie Piekar Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie Aneksu z dnia 27.03.2015 r. do Umowy Wieloproduktowej z dnia 03.06.2013 r. z limitem 45 400 tys. zł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, o podpisaniu którego to Aneksu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 27.03.2015 r. Wartość ewidencyjna aktywów Emitenta, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie, wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej na dzień 10.09.2013 r., wynosiła 68 836 tys. zł.

Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu.

Ustanowiony zastaw obejmuje aktywa o wartości przekraczającej 10% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta, a wartość zastawu przekroczyła równowartość kwoty 1 000 tys. EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1

Scroll to Top