Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 16 września 2009r. zastawu rejestrowego w wysokości 11 000 tys. PLN na zbiorze maszyn i urządzeń będących własnością Emitenta i położonych na terenie Wydziału Hutniczego (z oddziałem rafinerii ołowiu) w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony jako zabezpieczenie wierzytelności Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 5 500 tys. PLN z dn. 28.08.2009r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.08.2009r. wynosi 24 710 tys. PLN netto.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top