Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczących

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 1 czerwca 2009r. hipoteki kaucyjnej w wysokości 8 640 tys. USD na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW nr 55074 prowadzonej przez ww. Sąd. Wartość hipoteki wg średniego kursu USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustanowienia hipoteki wynosi 26 998 tys PLN.
Nieruchomość, na której została wpisana hipoteka położona jest w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego i obejmuje grunty o powierzchni 128 454 m2 zabudowane budynkami i budowlami przemysłowymi Wydziału Hutniczego (z oddziałem rafinerii ołowiu) będącymi własnością Emitenta.
Hipoteka została ustanowiona jako zabezpieczenie wierzytelności Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu linii marżowej w kwocie 2 160 tys. USD (równowartość 6 850 tys PLN) przyznanej Emitentowi na podstawie umowy z dn. 27.05.2009r. i zwiększonej do kwoty 4 320 tys. USD (równowartość 12 807 tys. PLN) na podstawie aneksu z dn. 19.08.2009r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.06.2009r. wynosi 71 528 tys. zł brutto.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipoteki.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości ustanowionej hipoteki równowartości kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia hipoteki.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top