Umowa znacząca – zawarcie umowy spółki komandytowej w związku z przekształceniem IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Orzeł Biały”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 02.07.2013 r., informuje, że w dniu 15.12.2014 r. została zawarta przez Orzeł Biały oraz IP Lead sp. z o.o. umowa spółki komandytowej pod firmą IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: Spółka komandytowa), której przedmiotem jest zawiązanie Spółki komandytowej.

Ww. umowa została zawarta na podstawie art. 556 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „S.K.A.”) w dniu 15.12.2014 r. uchwały nr 1 o przekształceniu S.K.A. (tj. spółki, w której kapitale zakładowym Orzeł Biały posiada 100% akcji i która jest spółką zależną od Orzeł Biały) w Spółkę komandytową.

Zawarcie umowy Spółki komandytowej w ramach ww. przekształcenia zmierza wyłącznie do prostej transformacji formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez S.K.A., w tym w szczególności przedmiot działalności Spółki komandytowej jest identyczny z przedmiotem działalności S.K.A.

Zgodnie z art. 552 KSH S.K.A. (tj. spółka przekształcana) staje się Spółką komandytową (spółką przekształconą) z chwilą wpisu Spółki komandytowej do rejestru. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy S.K.A. staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki komandytowej: Orzeł Biały w Spółce komandytowej będzie pełnił funkcję komandytariusza, natomiast komplementariuszem (tak samo, jak w S.K.A.) będzie IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Orzeł Biały jako komandytariusz w Spółce komandytowej będzie odpowiadać za zobowiązania tej spółki do wysokości sumy komandytowej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

W związku z zawarciem umowy Spółki komandytowej nie nastąpi zmiana w majątku S.K.A.: po przekształceniu majątek S.K.A. będzie stanowił majątek Spółki komandytowej (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na 01.09.2014 r., wartość składników majątku S.K.A. ustalona jako wartość bilansowa aktywów netto S.K.A. wynosi 53 576 375,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i 40/100)).

Na podstawie umowy Spółki komandytowej Wspólnicy uczestniczą w zysku w następujący sposób:
a) Orzeł Biały przysługuje 99,99% (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) zysku,
b) IP Lead sp. z o.o. przysługuje 0,01% (jedna setna procenta) zysku.

Warunki umowy Spółki komandytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. W umowie Spółki komandytowej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Spółki komandytowej nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Z uwagi na fakt, iż kryterium uznania umów za znaczące w Orzeł Biały stanowi wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2013 – III kwartał 2014), zawarta umowa, z uwagi na ww. wartość składników majątku S.K.A. (po przekształceniu – Spółki komandytowej), spełnia kryterium uznania jej za znaczącą.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top