Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 22.06.2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od porządku obrad poprzez skreślenie z porządku obrad punktów 5 i 6 dotyczących wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał oraz w przedmiocie wyboru tej Komisji. Żadnych innych zmian w porządku obrad nie było jak również nie było sprzeciwów zgłaszanych do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

RMF GPW §38 ust.1 pkt 5

Scroll to Top