Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. w dniu 1.12.2016 r.

Podczas obrad żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 26.09.2016r., raportu bieżącego numer 23/2016 z dnia 24.10.2016r., raportu bieżącego numer 24/2016 z dnia 28.10.2016r. oraz raportu bieżącego numer 26/2016 z dnia 14.11.2016r. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” Sp. z o.o. informuję, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. przyjęło uchwałę numer 3 z dnia 1.12.2016r. o połączeniu Spółki ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (Spółka Przejmowana) oraz o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia z dnia 24.10.2016 r., przyjęty przez Zarządy Spółki i Spółki Przejmowanej oraz wyrażeniu zgody na proponowaną w Planie połączenia zmianę statutu Spółki związaną z połączeniem.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7, 8, 9, w związku z art. 506 KSH

Data i godzina publikacji: 1.12.2016 r. godz. 12.20

Scroll to Top